Antioxidanter og konventionelle kræftbehandlinger

Lægerne fortæller ofte patienterne, at de ikke må tage antioxidanter og andre nutrienter,C-vitamin piller mens de modtager konventionel kræftbehandling. Denne misforståelse er fremkommet, fordi to personer fra en anset institution for år tilbage fastslog, at håndkøbs nutrienter griber ind i kræftbehandlingerne. Også forfatterne til et nyere randomiseret forsøg konkluderede, at ”tilskud med antioxidanter reducerede graden af behandlingernes bivirkninger, men skader måske strålebehandlingens effektivitet.”

Hvordan er denne myte opstået
I en artikel på forsiden af New York Times 26. oktober 1997, blev lægen Larry Norton fra Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York citeret for at sige, at ”forskning (ved Memorial Sloan Kettering) viste, at store doser C-vitamin kunne mindske de gavnlige virkninger af kemoterapi for brystkræft… det er også kendt, at folinsyre kan ophæve Methotrexats effekt, en medicin, der bruges til at behandle kræft.”

Den forskning, der blev refereret til, blev først publiceret næsten 2 år senere og viste kun den mekanisme, hvorved kræftceller optager C-vitamin, og at der blev fundet mere C-vitamin i musenes kræftceller sammenlignet med normale museceller. En af forfatterne fastslog imidlertid i en pressemeddelelse den dag, publikationen blev offentliggjort (15. september 1999), at ”det er muligt, at store doser C-vitamin kan gribe ind i kemoterapiens eller strålebehandlingens effekt.”

Således kunne et enkelt interview i New York i 1997, som ikke var baseret på publiceret forskning og en enkelt forskningsartikel, som involverede mus sammen med en pressemeddelelse fra forfatterne i 1999 føre til den fejlagtige opfattelse, at C-vitamin forstyrrer kemoterapi og strålebehandling hos mennesker.

Denne opfattelse omfattede snart alle antioxidanter efterhånden som læger, patienter, medierne, the American Cancer Society (svarer til Kræftens Bekæmpelse) og masser af websider indtog samme holdning uden at gennemgå den videnskabelige evidens.

Men i et review fra 2007 som kræftlægen Keith I. Block og hans stab offentliggjorde i Cancer Treatment Reviews af randomiserede, kontrollerede forsøg, hvor antioxidanter blev givet sammen med kemoterapi, fandt de ingen beviser på en sådan antagelse. Der var ingen tilfælde, hvor overlevelse eller tumorskrumpning var ringere i antioxidantgruppen. Faktisk klarede antioxidantgruppen sig bedre –  og i næsten halvdelene af studierne – signifikant bedre. Vi skal senere se, at der er masser af studier, der bekræfter dette.E-vitamin

Hjernekirurgen Blaylock har behandlet kræftpatienter i 30 år med kosttilskud og har aldrig set et eneste tilfælde af forøget tumorvækst eller negativ interaktion med konventionel behandling. Det samme gælder for de andre læger, forskere og terapeuter, hvis viden og erfaringer danner grundlaget for denne bog.

Der er masser af beviser på, at antioxidanter rent faktisk kan forøge bekæmpelsen af kræftceller. Der er grund til at gennemgå denne forskning grundigt, da der er så mange myter om antioxidanter i forbindelse med konventionel kræftbehandling,

Overbevisende forskning
I 2007 publiceredes en artikel med en omfattende gennemgang af Medlines og Cancerlits databaser for perioden 1965 til november 2003. Forfatterne var tre læger og en forskningssygeplejerske ved Simone Protective Cancer Institute i USA.

Også de ønskede at undersøge, om der var belæg for kræftlægernes advarsel mod at bruge antioxidanter og andre nutrienter i forbindelse med kemoterapi og strålebehandling. Advarslerne vakte undren, ikke mindst fordi kræftlægerne selv jævnligt bruger to receptpligtige antioxidanter – Amifostine og Dexratoxane – under behandlingerne.acai bær

Med artiklen præsenterer de videnskabelige data, der viser, at antioxidanter ikke griber negativt ind i kemoterapi og/eller strålebehandling. Ydermere er det ikke folinsyre, der griber ind i Methotrexats funktion, men snarere folininsyre, som er et receptpligtigt lægemiddel, som hverken er en antioxidant eller et vitamin, forklarer forfatterne.

Ved gennemgangen fandt de 280 peer-reviewed artikler inkl. 62 in vitro (eksperimenter uden en levende organisme – typisk i reagensglas) og 218 in vivo undersøgelser (med levende organismer eller kliniske forsøg). Peer-reviewed artikler er artikler, der er vurderet og bedømt af andre forskere. Alle studierne var gennemført med samtidig brug af nutrienter og kemoterapi og/eller strålebehandling.

50 humane, kliniske, randomiserede forsøg eller observationsundersøgelser var blevet udført. De omfattede 8.521 kræftpatienter, hvoraf 5.081 anvendte betakaroten, A-vitamin, C-vitamin, E-vitamin og selen, cystein, B-vitaminer, D3-vitaminer, K3-vitamin og glutathion enten som enkeltpræparat eller i kombinationer.

Konklusionen var entydigt, at disse antioxidanter og andre nutrienter ikke greb negativt ind i kræftbehandlingerne. Faktisk tyder 47 af disse 50 studier på, at nutrienter nedsætter bivirkningerne af behandlingerne og beskytter normalt væv. 3 studier viste ingen forskel. Ydermere rapporterede mange af studierne om, at nutrienter medfører større responsgrad og højere overlevelsesgrad, når de gives samtidig med kemo og/eller strålebehandling.

I 15 humane studier fik 3.738 patienter, som tog antioxidanter og andre nutrienter, forøget deres overlevelse.

Celle- og dyrestudier
51 celle- og 81 dyreforsøg, som anvendte nutrienterne A-vitamin, B6, B12, C,- D,- og E-vitamin, betakaroten, andre retinoider, selen eller cystein som enkelt-præparat eller i kombination samtidig med kemoterapi og stråler eller en kombination af disse – viste den samme effekt – ingen indgriben, forøget beskyttelse af normale væv, forøget kræftcelledød og – i nogle af studierne – forøget overlevelse af dyrene.

Observations studier versus randomiserede kliniske studier
Observationsstudier er undersøgelser, der indsamler og bearbejder originaldata fra patienter. Sammmenlignet med randomiserede studier (lodtrækningsforsøg) er observationsstudier billigere, kan hurtigere gennemføres og kan omfatte en større gruppe patienter.

Simone et al. mener, at observationsstudier giver overbevisende information og stort set samme resultat som randomiserede studier – et fund, der adskiller sig fra tidligere konklusioner. Ydermere ”overdriver observationsstudier ikke effekternes betydning sammenlignet med de randomiserede forsøg med samme emne, påpeger forfatterne.”

Her er nogle eksempler
I et observationsstudie blev 58 børn med forskellige kræftformer behandlet med kemoterapi for deres sygdom og en blanding af nutrienter, som kaldes Total Parenteral Nutrition (TPN), som indeholder antioxidanter, nutrienter, fedtsyrer, protein, glukose og elektrolytter. Der blev opnået en 38% responsgrad for disse patienter, som ellers ikke ville have kunnet få kemoterapi af frygt for komplikationer på grund af under-eller fejlernæring. Sammenlignet med historiske kontrolpersoner havde disse forsøgspersoner færre bivirkninger og en højere responsgrad.

I et observationsstudie blev 41 børn med forskellige kræftformer ( bl.a. Wilm´s tumor, leverkræft, leukæmi, lymfomer, knoglekræft) behandlet med kemoterapi og stråler i forhold til deres sygdom og TPN. 21% af børnene var i stand til at fortsætte deres kemobehandling på fuld dosis uden afbrydelse samtidig med, at de fik TPN. Sammenlignet med historiske kontrolpersoner, havde også patienterne i dette studie færre bivirkninger og en højere responsgrad.

I et observationsstudie blev 20 patienter med forskellige former for metastatisk kræft (lymfomer, leukæmi, Hodgkins, myelomatose, sarkomer, lunge, – bugspytkirtel,- nyre,- tyktarm,- modermærke- og brystkræft) behandlet med kemoterapi i forhold til deres sygdom. Under og efter kemoterapien fik de 4 doser dagligt af A-vitamin (100.000 IU); E-vitamin (800 IU); C-vitamin (2 gram). Den fuldstændige og delvise responsgrad (mere end 50% reduktion af tumormassen) var 75% – signifikant højere end det forventede 40%. Bivirkningerne blev også mindsket med dette vitaminprogram.

I et observationsstudie blev 10 patienter med forskellige kræftformer (lymfomer, bryst, lunge, spiserør, hoved-hals, tyktarm og choriokarcinom) behandlet med kemoterapi, som passede til deres sygdom. Efter kemoterapien fik de væsentlige bivirkninger (kvalme, opkastninger og undertrykkelse af hvide og røde blodlegemer og blodplader) og fik tilført nutrienter inkl. selen, A-vitamin og C- og E-vitamin til deres behandlingsprogram. Neutrofil- og blodpladetallet steg signifikant, da de fik disse nutrienter og medførte således færre bivirkninger.

I et randomiseret studie fik 24 patienter med forskellige former for kræft kemoterapi (14 patienter) eller stråleterapi (10 patienter). Deltagerne blev randomiserede til at få placebo eller antioxidanter (N-acetylcystein (NAC) og C- og E-vitamin). Målt på hjerterytme viste antioxidanterne sig at beskytte hjertet mod skaderne fra kemoterapi og stråler.

Uddrag af bogen: Når diagnosen er kræft. En selvhjælpsbog for kræftpatienter og deres pårørende. Forlaget Hovedland 2013.

Den omfattende dokumentation findes på  http://www.drsimone.com/SimoneVitWithChemo.pdf  og i selve bogen.

Share Button